วันที่   24   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 13.00-16.30   - ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นางสาวอรชุมา ยงพัฒนจิตร